Logotyp serwisu lamode.info
KONKURS „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ BIŻUTERIĘ ORSKA 6665 128627

KONKURS „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ BIŻUTERIĘ ORSKA

Niekonwencjonalna i unikatowa biżuteria marki Orska to nagroda w naszym nowym konkursie. Sprawdź, co należy zrobić, by ją zdobyć.

Anna Orska to projektantka biżuterii niestandardowej w formie jak i materiałach. Artystka umiejętnie łączy klasyczne jubilerstwo, nowe trendy z własną wizją kobiety ponadczasowej. Jej prace wymykają się jednoznacznym podziałom, intrygują współczesną formą, często szokują zastosowanymi materiałami – dzikie pędy bambusa, śruby, kryształy żyrandolowe czy zdegradowane zegary. W butiku, a zarazem showroomie, marki ORSKA mieszczącym się w Warszawie na ulicy Mokotowskiej 26 można znaleźć ręcznie wykonane unikaty oraz wzory realizowane w krótkich seriach. Jak sama autorka twierdzi „projektuje dla kobiet odważnych, poszukujących sposobów na wyrażenie siebie, wyznaczających trendy i nie bojących się bycia oryginalną…”


 

UWAGA, KONKURS!

 

Już teraz możecie wygrać intrygujące dodatki marki ORSKA. Projektanta przygotowała dla Was, aż trzy nagrody, które prezentujemy poniżej.

 

biżuteria Orska

fot. materiały prasowe/ nagrody konkursowe

 

Aby zdobyć jedną z nagród stwórz kolaż – przygotuj propozycję wiosennej stylizacji damskiej lub męskiej wyłącznie w oparciu o ubrania i dodatki zaprezentowane w naszych zakładkach shoppingowych HESHE. Stylizację uzupełnij obowiązkowo biżuterią marki ORSKA, której różnorodne modele prezentujemy w galerii poniżej.

 

Liczymy na Waszą kreatywność i poczucie stylu!

 

Trzy wyjątkowe nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych uczestników konkursu. Jedną z nagród przyzna sama projektantka, drugą redakcja LAMOD.EINFO, a trzecią Wy w formie głosowania na naszym portalu.

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 04.04.2012 r. do godz. 23:30 pod adresem konkurs@lamode.info.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego oraz przesłanie kolażu w formacie JPG.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA”


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Z kolekcji projektanta”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 21.03. 2012 do 04.04.2012 (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:  Stworzyć outfit (kolaż) z wykorzystaniem packshotów ( ubrania i biżuteria) zamieszczonych w galerii.  

2.      Odpowiedź na pytanie konkursowe, dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 04.04.2012r.  

3.      Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:  

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

 https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • ·   dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • ·   udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4) wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

4.      Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

5.      Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

6.      Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonienie przez jury wskazane przez Organizatora( I – projektantka, II – redakcja LAMODE, oraz III -czytelnicy w drodze głosowania) wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.

§ 5 Nagrody

1.      Nagrodą w Konkursie są elementy biżuterii marki Orska. Łączna wartość nagrody wynosi  760,00 zł

2.      Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu kurierem na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.

3.      Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.      Prawo do nagrody wygasa, gdy:

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora; 

5.      W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.      Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

 https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 

3.      Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

podobne artykuły