SPONSOR SERWISU
Warto odwiedzić
(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
Logotyp serwisu lamode.info
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0

Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną przez besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach portalu www.lamode.info

§ 1 Postanowienia ogólne

Besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn.zm.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny dostępnej w Internecie pod adresem http://www.lamode.info, a w szczególności:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników,
  2. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania indywidualnego konta użytkownika.
 2. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Usługodawca udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej  iod@bfmgroup.pl.
 4. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06 z późn.zm.).

§ 2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć w sposób następujący:
  1. Usługodawca – oznacza besim fashion[&]media spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002521, NIP: 5252931841, REGON: 523702289, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł e-mail: iod@bfmgroup.pl, tel. 606017060 właściciela i wydawcę portalu internetowego działającego pod adresemhttp://www.lamode.info
  2. Portal –  oznacza serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem http://www.lamode.info, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.
  3. Usługi – 3. oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej umowy, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.
  4. Użytkownik – 4. oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal pod adresem http://www.lamode.info. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

§ 3 Warunki świadczenia usług

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§ 4 Korzystanie z portalu

 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Celem komentowania treści publikowanych na Portalu za pomocą komentarzy facebookowych należy zarejestrować się na portalu społecznościowym Facebook, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ale, Palo Alto, CA 94304, USA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane Użytkownika ogólnie dostępne na Facebooku są widoczne na Portalu po zamieszczeniu komentarza a usunięcie konta na Facebooku nie skutkuje automatycznym usunięciem komentarza z Portalu.
 3. W Portalu stosowane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Stosowane wtyczki powodują, iż podczas korzystania z Portalu następuje automatyczne połączenie z serwerem Facebooka oraz wyświetlenie wtyczki przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Powyższe powoduje, iż do serwera Facebooka przekazywana jest informacja o odwiedzeniu przez Użytkownika Portalu. Zalogowanie Użytkownika na Facebooku powoduje jednocześnie, iż aktywność Użytkownika na Portalu, w tym dodawanie komentarzy oraz naciśnięcie przycisku „Lubię to” jest przyporządkowywana do osobistego konta Użytkownika na Facebooku i na nim widoczna. Użytkownik, który nie chce aby jego aktywność na Portalu była odnotowywana na jego profilu na Facebooku powinien przed skorzystaniem z wtyczki wylogować się ze swojego konta na Facebooku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Facebook oraz prawa użytkownika Facebooka i możliwości ochrony jego danych można znaleźć w wewnętrznych regulacjach (regulaminach, polityce prywatności) Facebooka dostępnych na stronie www.facebook.pl.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika w ramach Portalu wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób, w szczególności ich danych osobowych, jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że nastąpiło to w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zezwoleniem.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, Utwory, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Korzystanie z Portalu może mieć miejsce tylko w zgodzie z obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki oraz kultury osobistej.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym:
  1. przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia, treści, załączniki lub odnośniki do stron, powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, mające niepożądane działanie lub negatywny wpływ na funkcjonalność Portalu lub całości systemu komputerowego po stronie użytkowników portalu,
  2. wyrażania i przekazywania na Portalu prywatnych niecenzuralnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich  opinii pod adresem innych osób,
  3. rozpowszechniania prywatnej korespondencji w portalu bez zezwolenia jej autora,
  4. publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, obliczonych na wywołanie kłótni i wzajemnej wrogości wśród użytkowników portalu,
  5. zabronione jest wykorzystywanie danych o użytkownikach Portalu (także wykorzystywanie funkcjonalności samego Portalu) do wysyłania jakichkolwiek treści noszących znamiona korespondencji niechcianej lub wymienionej w niniejszym Regulaminie jako szkodliwa (niemoralna, obraźliwa), dotyczy to wszystkich części składowych wiadomości użytkownika,
  6. pośredniego sztucznego, zautomatyzowanego  generowania zapytań, zdarzeń przekierowania, wyświetleń lub kliknięć na reklamy, linki, wyniki wyszukiwania lub przyciski przekierowujące znajdujące się na Portalu za pomocą zautomatyzowanych, wprowadzających w błąd, nieuczciwych lub innych niedozwolonych środków, w tym między innymi poprzez, stosowanie robotów lub innych automatycznych narzędzi wysyłających zapytania i/lub generowanych komputerowo zapytań i/lub nieupoważnionego korzystania z innych usług i/lub oprogramowania służącego do optymalizacji mechanizmu wyszukiwania;
  7. podejmowania jakichkolwiek działań lub praktyk stawiających Usługodawcę w złym świetle lub w inny sposób dyskredytujący bądź dewaluujących reputację albo renomę Usługodawcy

10. Naruszenie warunków zawartych w § 4 ust. 9 pkt 1-5 Regulaminu może spowodować natychmiastowe usunięcie przesłanej wiadomości przez Usługodawcę.

11. Usługodawca ma prawo emitować na łamach Portalu wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treść umieszczanych na Portalu wiadomości, w tym ich aktualność, kompletność,  wiarygodności i przydatności
 2. przerwy w funkcjonowaniu Portalu, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn zależnych od Usługodawcy
 3. utratę danych zawartych w Portalu lub ich wykorzystanie przez osoby trzecie,
 4. skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej,
 5. treści reklam zamieszczanych na Portalu
 6. korzystanie z Portalu i usług w sposób sprzeczny z Regulaminem
 7. przerwy w możliwości korzystania z świadczonych usług, niezależnie od przyczyny przerw, w szczególności gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przebudową lub rozbudową Portalu.

13.Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usługi bez podania przyczyn oraz do zmiany charakteru Portalu lub jego modyfikacji.

14. Dane i informacje zawarte w Portalu publikowane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie ponosi odpowiedzialności za błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w portalu.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Portalu. Zawarcie umowy oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Portalu.
 3. Szczegółowe usługi oferowane przez Usługodawcę mogą być regulowane odrębnymi regulaminami, które stosuje się  przed niniejszym regulaminem.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę można zgłaszać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty na adres: besim fashion[&]media sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: iod@bfmgroup.pl, telefonicznie pod numer: 606017060.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.
 4. Reklamacje, spełniające wymogi określone w § 6 ust. 2 Regulaminu, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, w tym dane udostępniane w ramach komentarzy facebookowych  przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz że:

 1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest besim fashion[&]media spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002521, NIP: 5252931841, REGON: 523702289, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00zł;
 2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;
 3. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych;
 4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2023 r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Portalu.
 3. Wszelkie prawa do portalu internetowego lamode.info włącznie z prawem do domeny www.lamode.info są zastrzeżone na rzecz besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w portalu są zastrzeżone na rzecz besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.
 5. Korzystanie z utworów lub baz danych  udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do nich.  Bez zgody besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z portalu, zabronione jest w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych w portalu,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.
 6. Besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumiewa się z Użytkownikiem  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik  ma możliwość porozumiewania się z besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu.
 7. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 8. Konsumenta nie dotyczą postanowienia niniejszego regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Użytkownika sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub sprzecznie z interesami Użytkownika będącego konsumentem, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia § 4 pkt 12, pkt. 13, pkt 14, pkt 15.

 

video

Najlepsze marki z jeansami. Przegląd najbardziej cenionych producentów denimu

(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0(2,1)foreachslotdata->visible_adsense:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0
noSlotData noSlotDataButCampaignVisibility:0