Logotyp serwisu lamode.info

polityka prywatności

Portalu Lamode.info

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy dokument, nazywany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady i zakres przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników portalu (osoby korzystające ze strony https://www.lamode.info. – zwani dalej Użytkownikami Portalu) prawa przysługujące Użytkownikom Portalu oraz obowiązki Administratora jako Administratora danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest besim fashion[&]media spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002521, NIP: 5252931841, REGON: 523702289, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (dalej jako „Administrator”), e-mail: iod@bfmgroup.pl, telefon 690 017 060.
  3. W ramach Portalu besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz jego użytkowników usługi drogą elektroniczną, w tym usługę newslettera, których zasady, rodzaj, zakres i warunki techniczne ich świadczenia zostały określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym pod adresem: https://lamode.info/regulamin.html oraz w Regulaminie Newslettera’a dostępnym pod adresem: https://lamode.info/regulamin-newsletter.html

§ 2

Dane osobowe Użytkownika Portalu

  1. Podczas korzystania z Portalu automatycznie zbierane są następujące dane użytkownika Portalu: numer IP, typ przeglądarki, wersja językowa przeglądarki, rozdzielczość ekranu komputera, adres odwiedzanej stron.
  2. W ramach świadczenia na rzecz użytkowników Portalu usługi newslettera Polityki prywatności zbierane są dane użytkownika w postaci adresu e-mail.
  3. Podczas korzystania z funkcjonalności Portalu w postaci komentowania treści zamieszczonych na Portalu za pomocą komentarzy facebookowych wszelkie dane użytkownika Portalu udostępniane w komentarzu są widoczne dla pozostałych użytkowników Portalu, które mogą być przez nich czytane, zbierane i wykorzystane. Mając na uwadze powyższe każdy użytkownik Portalu powinien korzystać z w/w funkcji z należyta rozwagą. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Facebook oraz prawa użytkownika Facebooka i możliwości ochrony jego danych można znaleźć w wewnętrznych regulacjach (regulaminach, polityce prywatności) Facebooka dostępnych na stronie https://www.facebook.com/.

§ 3

Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych użytkownika Portalu

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w poniższych celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

2.1 Cel: realizacja umowy, świadczenie usług/produktów w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Podstawa prawna:

konieczność realizacji umowy zawieranej na podstawie zaakceptowanego regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także

obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, rachunkowości, innych zobowiązań publicznoprawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

prawnie uzasadnione interesy Administratora rozumiane jako zabezpieczenie roszczeń, w związku z ich dochodzeniem, obroną lub ustaleniem, dochodzenie zaległych należności, ustalenie osób kontaktowych, bieżące kontakty w sprawie umowy/zamówienia/współpracy, wyjaśnianie ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów klientów, kontrahentów, partnerów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Cel: marketing – informowanie o ofertach oraz inna bezpośrednia komunikacja marketingowa z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podstawa prawna:

zgoda na otrzymanie takich informacji w formie elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3. Administrator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania z produktów i usług Administratora, w szczególności:

a. personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail,

b. dane uwierzytelniające konto, takie jak login i hasło,

c. informacje na temat urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki.

4. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników oraz informacje o ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, ani też danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych w rozumieniu art. 10 RODO.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w pewnych przypadkach brak udzielenia zgody może uniemożliwić korzystanie z usług Administratora.

7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@bfmgroup.pl.

8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres, przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

9. Użytkownikom przysługuje:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli:

– jego zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Użytkownik nie chce, żeby Administrator usunął jego dane osobowe, bo są mu one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik ma prawo:

– otrzymać od Administratora dane osobowe, które mu dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie .csv) oraz przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub zawartej z Administratorem umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;

żąda od Administratora, aby w ramach wykonywania prawa przenoszenia danych osobowych, Administrator przesłał te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe;

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych przez Administratora narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Celem tych działań będzie lepsze dopasowanie oferty marketingowej do oczekiwań Użytkowników, co umożliwi ograniczenie wysyłki informacji i ofert marketingowych nieprzydatnych danemu Użytkownikowi.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W szczególności będą to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową). Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sądy, ZUS, US).

12. Dane osobowe Użytkowników, poza podmiotami wskazanymi w ustępie poprzedzającym, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności w celu przesyłania materiałów marketingowych przez osoby trzecie.

13. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.

14. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, chronić dane przed ich zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w szczególności poprzez szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem Administratora podczas zbierania danych osobowych.

§ 4

Pliki Cookies

1) umożliwienie Użytkownikom korzystanie z Portalu,

2) zapewnienie bezpieczeństwa (między innymi ochrona przed nadużyciami w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu),

3) dostarczenie LAMODE danych statystycznych o:

a) Użytkownikach,

b) sposobie korzystania przez nich z Portalu,

c) rodzaju odwiedzanych przez Użytkownika stron.

3. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

1) pliki stałe – pliki cookies, które pozostają w urządzeniu Użytkownika i nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2) pliki zewnętrzne – pliki cookies pochodzące z serwerów reklamowych reklamodawców.

3) pliki wewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez Portal, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

 

4. Za względu na cel wykorzystywanych plików cookies, pliki te dzielą się na:

4.1) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Portalu (pliki cookies niezbędne),

4.2) pliki cookies służące do zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Portalu,

4.3) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu,

4.4) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej (pliki cookies funkcjonalne),

4.5) pliki cookies umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań (pliki cookies reklamowe).

5. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe.

6. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 5

Odnośniki do innych stron internetowych

Besim fashion[&]media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez podmioty prowadzące serwisy lub strony internetowe, do których linki zamieszczane są na Portalu.

§ 6

Zmiany Polityki prywatności

1. W przypadku zmiany Polityki prywatności odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na Portalu.

2. Zmiana Polityki prywatności nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron, ani inne okoliczności, mające miejsce przed wejściem zmiany w życie, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Data ostatniej modyfikacji 11.07.2023 r.

§ 7

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: e-mail: iod@bfmgroup.pl