PL / EN
KONKURS WYDAWNICTWA GALAKTYKA – WYGRAJ KSIĄŻKĘ BOBBI BROWN „PERFEKCYJNY MAKIJAŻ”

KONKURS WYDAWNICTWA GALAKTYKA – WYGRAJ KSIĄŻKĘ BOBBI BROWN „PERFEKCYJNY MAKIJAŻ”

Jak istotną rolę odgrywa makijaż w kreowaniu wizerunku? Wystarczy, że odpowiesz kreatywnie na postawione w konkursie pytanie, a masz szansę wygrać książkę Bobbi Brown „Perfekcyjny Makijaż” Wydawnictwa Galaktyka.

Nie szata zdobi człowieka, ale jak wiadomo ma ogromny wpływ na to jak postrzegają nas inni. Podobnie rzecz się ma z makijażem. Dobrze więc jeśli jego tajniki opanujemy do perfekcji. Warto w tej dziedzinie posłuchać rad eksperta, a tym niewątpliwie jest Bobbi Brown – makijażystka i założycielka marki Bobbi Brown, która po 25 latach pracy w zawodzie stworzyła książkę instruktażową dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką makijażu – Perfekcyjny makijaż. Pełna cennych porad publikacja to doskonałe źródło wiedzy – ponad 200 kolorowych zdjęć, instrukcje krok po kroku i dziesięciopunktowy przewodnik doskonałego makijażu uczą, jak właściwie nałożyć make up w ciągu dziesięciu minut, a nawet szybciej! Perfekcyjny makijaż Bobbi Brown zawiera wszystko to, co powinnyśmy wiedzieć: podstawy pielęgnacji skóry, pędzle i inne specjalistyczne narzędzia, makijaż oczu, korektory i kamuflaże, wybór odpowiednich odcieni i kolorów makijażu, bronzery i samoopalacze czy makijaż na specjalne okazje.

 

 

UWAGA, KONKURS!


Wraz z Wydawnictwem Galaktyka przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są 2 książki autorstwa Bobbi Brown – Perfekcyjny makijaż. Aby je zdobyć, wystarczy w najciekawszy sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 

Dlaczego Twoim zdaniem makijaż to istotny element kreowania wizerunku?


Na Wasze odpowiedzi czekamy do 8. lipca 2012 r. do godz. 23:59 pod adresem konkurs@lamode.info. Wyniki konkursu opublikujemy 10. lipca 2012 r. na łamach LAMODE.INFO.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS WYDAWNICTWA GALAKTYKA – WYGRAJ KSIĄŻKĘ BOBBI BROWN „PERFEKCYJNY MAKIJAŻ”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Z kolekcji projektanta”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 27.06.2012r. do 12.07.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego Twoim zdaniem makijaż to istotny element kreowania wizerunku?
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 08.07.2012r do godz. 23:59. 
 3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 

4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 3. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury wskazane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 10.07.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są dwie książki autorstwa Bobbi Brown – Perfekcyjny makijaż o wartości 139,80 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy brutto) oraz kwota 13,98 PLN brutto (słownie: trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem złotych brutto). Łączna wartość pojedynczej nagrody wynosi 69,90 PLN każdy (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy brutto) oraz kwota 6,99 zł brutto (słownie: sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto). Uczestnik wyraża zgodę aby kwota 6,99 zł brutto (słownie: sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na porycie podatku  dochodowego należnego od podatnika.
 2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.  
 3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 4. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 
  1.                                           i.    po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 
  2.                                          ii.    zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   
  3. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 

video

GUCCI LINK TO LOVE

tagi: Bobbi Brown Perfekcyjny makijaż | Wydawnictwo Galaktyka | BOBBI BROWN |

podobne artykuły