Logotyp serwisu lamode.info
UWAGA KONKURS! WSPÓLNIE Z MARKĄ BIODERMA NAGRADZAMY KOBIETY

UWAGA KONKURS! WSPÓLNIE Z MARKĄ BIODERMA NAGRADZAMY KOBIETY

Z okazji nadchodzącego, wyjątkowego Dnia Kobiet przygotowaliśmy wraz z kosmetyczną marką Bioderma konkurs. Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

Bioderma to marka, która od lat dba zarówno o urodę jak i zdrowie kobiet. Jej produkty chronią delikatną skórę i zapewniają jej piękno.

 

Krem Matriciane Multi-Défense to kolejny krok do zapewnienia skórze odpowiedniej ochrony. Spowalnia proces starzenia się komórek, dostarczając niezbędne do ich regeneracji składniki. To swego rodzaju bariera między skórą, a szkodliwym wpływem środowiska, w tym stresem i zanieczyszczeniami. Odpowiedni dla alergików, nie zatyka porów, a dzięki karnozynie jest swoistym antyoksydantem. Matriciane Multi-Défense zawiera kompleks MATRICIUM o silnym działaniu regenerującym. Matriciane Multi-Défense wchodzi w skład przeciwstarzeniowej linii Matriciane.

 

Podobnie lecznicze właściwości ma płyn micelarny Sensibio H2O, który przyniesie ulgę skórze wrażliwej, obciążonej na co dzień makijażem i dokładnie ją oczyści bez ryzyka podrażnień.

 

UWAGA! KONKURS!


Wraz z marką Bioderm przygotowaliśmy dla wszystkich pań konkurs, w którym do wygrania jest 10 zestawów kosmetyków Matriciane Multi-defense i Sensibio H2O. Waszym zadaniem jest odpowiedź na dwa pytania:

 

Ile składników aktywnych zawiera kompleks MATRICIUM?

 

Kogo, z bliskich Ci osób chciałabyś nagrodzić wspólnie z Biodermą z okazji Dnia Kobiet i dlaczego? 

 

Prosimy przesyłać odpowiedzi na redakcyjny adres konkurs@lamode.info od 20. lutego do 4. marca 2012. Prawidłowe i najciekawsze, naszym zdaniem, odpowiedzi nagrodzimy. Wyniki ogłosimy 5. marca na portalu LAMODE.INFO.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Z Biodermą NAGRADZAMY KOBIETY”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Z Biodermą NAGRADZAMY KOBIETY”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 20.02 do 04.03 (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. 1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
 • Ile składników aktywnych zawiera kompleks MATRICIUM?
 • ·        Jaką bliską Ci osobę chciałbyś/chciałabyś nagrodzić na dzień kobiet wspólnie z Biodermą i dlaczego?
 1. 2.      Odpowiedź na pytanie konkursowe, dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 04 marca.
 2. 3.      Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • ·   dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • ·   udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4) wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 3. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Dziesięciu zwycięzców Konkursu zostanie wyłonionych przez jury wskazane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 06.03 Organizator opublikuje na Portalu imiona, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzców.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest dziesięć zestawów kosmetyków marki Bioderma składających się z :  Matriciane Multi-defense – kremu na pierwsze oznaki starzenia się oraz ultra-delikatnego płynu micelarnego Sensibio H2O.
 2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu kurierem na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.
 3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Prawo do nagrody wygasa, gdy:

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora; 

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora.
  1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

tagi: Bioderma | makijaż | uroda |

podobne artykuły