PL / EN
WYGRAJ BRANSOLETKĘ PIRH DESIGN!

WYGRAJ BRANSOLETKĘ PIRH DESIGN!

Spraw sobie oryginalny prezent na lato! Weź udział w naszym konkursie i zdobądź bransoletkę Pirh Design projektu Marty Pirh

Marta Pirh to projektantka biżuterii, która na polskim rynku mody zadebiutowała przeszło rok temu.  Od tego czasu nieustannie zaskakuje formą, kolorami i ciekawym łączeniem stylów. Jej prace doceniają gwiazdy oraz celebryci, a sama artystka, oprócz tworzenia biżuterii, zajmuje się też stylizacją, wizażem i malowaniem obrazów.  

 

 

 

 

bransoletka Pirh Designfot. Jakub Pleśniarski/LAMODE.INFO


 

Jak wiadomo  dodatki potrafią odmienić każdą stylizację. Dodają jej charakteru i niepowtarzalnego wyrazu. Dziś przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest bransoletka marki Pirh Design, która z pewnością wzbogaci Wasze letnie stylizacje i doskonale zaprezentuje się podczas wakacji. Nagrodę otrzyma osoba, która w najciekawszy sposób odpowie na poniższe pytanie:

 

Dlaczego lubisz nosić bransoletki?


Na Wasze zgłoszenia czekamy do niedzieli, do dnia 24 czerwca 2012 r. do godziny 23:59 pod adresem konkurs@lamode.info.

 

Wyniki konkursu opublikujemy 26. czerwca 2012 r. na łamach portalu www.lamode.info.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BRANSOLETKĘ PIRH DESIGN”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj bransoletkę Pirh Design”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 18.06.2012 r. do 24.06.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. 1.        Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:  Dlaczego lubisz nosić bransoletki?
  1. 2.      Odpowiedź na pytanie konkursowe, dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 24.06.2012 r.
  2. 3.      Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • ·   dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • ·   udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4) wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 3. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury wskazane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 26.06.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest bransoletka projektu Marty Pirh o wartości 600,00 zł brutto (słownie sześćset złotych)  oraz kwota 60,00 zł (słownie sześćdziesiąt złotych) Łączna wartość nagrody wynosi  660,00 zł (słownie sześćset sześćdziesiąt). Uczestnik wyraża zgodę, aby kwota 60,00 zł (słownie sześćdziesiąt) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od podatnika.
 2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.
 3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Prawo do nagrody wygasa, gdy:

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora; 

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. 2.      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora.

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

video

GUCCI LINK TO LOVE

tagi: konkurs | bransoletka na lato | Pirh Design | Marta Pirh |

podobne artykuły