PL / EN
KONKURS „ Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ T-SHIRT I SKÓRZANY PASEK OD ŁUKASZA JEMIOŁA!

KONKURS „ Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ T-SHIRT I SKÓRZANY PASEK OD ŁUKASZA JEMIOŁA!

Marzysz, aby wzbogacić swoją szafę o projekty autorstwa jednego z najpopularniejszych polskich projektantów, Łukasza Jemioła? Koniecznie weź udział w naszym konkursie!

Łukasz Jemioł z założenia tworzy rzeczy bez zbędnych ozdobników, zmodyfikowane konstrukcyjnie i z dopracowanym detalem. Do swoich projektów używa tkanin najwyżej jakości – tych naturalnych oraz nowej generacji, które są punktem wyjścia do stworzenia całości. Ważne, by miękko się układały, otulały ciało, gdyż Łukasz rezygnuje ze zbędnej konstrukcji. Kobieta, która wybiera stroje sygnowane nazwiskiem projektanta ceni nowoczesność, niewymuszoną elegancję, komfort na co dzień i oryginalność.

 

Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć w atelier Łukasza Jemioła w ramach cyklu „Z wizytą u…”. Już wkrótce będziecie mogli przeczytać relację, a tymczasem zapraszamy do wyjątkowego konkursu, który umożliwi Wam wzbogacenie swojej szafy o rzeczy projektanta!

 

 

UWAGA! KONKURS!


Niepowtarzalny T-shirt (one size, unisex) i pasek z kolekcji jednego z najbardziej popularnych wśród gwiazd projektantów mogą być Twoje. Wspólnie z Łukaszem Jemiołem przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym sam projektant wybierze laureata. Aby zdobyć nagrodę wystarczy w oryginalny sposób odpowiedzieć na pytanie:

 

Łukasz Jemioł do tej pory stworzył kolekcje zatytułowane „Australia” i "Art déco”. Gdzie tym razem projektant powinien szukać inspiracji?


 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 24. czerwca 2012 roku do godziny 23:59. Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@lamode.info.

 

Wyniki konkursu opublikujemy 27. czerwca 2012r. na łamach WWW.LAMODE.INFO.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Z kolekcji projektanta”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 12.06.2012 r. do 24.06.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. 1.        Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:  Łukasz Jemioł do tej pory stworzył kolekcje pt.  „Australia” i „Art.-deco”. Gdzie tym razem projektant powinien szukać inspiracji? 
  1. 2.      Odpowiedź na pytanie konkursowe, dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 24.06.2012 r.  
  2. 3.      Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:  

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • ·   dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • ·   udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4) wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 3. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury wskazane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 27.06.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest T-shirt oraz skórzany pasek projektu Łukasza Jemioła o wartości 700,00 zł brutto (słownie siedemset złotych)  oraz kwota 70,00 zł (słownie siedemdziesiąt złotych) Łączna wartość nagrody wynosi  770,00 zł (słownie siedemset siedemdziesiąt). Uczestnik wyraża zgodę aby kwota 70,00 zł (słownie siedemdziesiąt) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na porycie podatku  dochodowego należnego od podatnika.
 1. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.  
 2. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 3. Prawo do nagrody wygasa, gdy:  

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. 2.      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.  

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

 

video

POKAZ MODY: DYPLOMY ASP

tagi: konkurs | Łukasz Jemioł |

podobne artykuły