PL / EN
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!”

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!”

Regulamin konkursu „WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!”.

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. 1.       Organizatorem konkursu „WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!” zwanego dalej Konkursem jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428, kapitał zakładowy 1.778.800,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 02.02.2015 do 15.02.2015 (włącznie).

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie WYGRAJ WYJAZD DO PARYŻA NA FASHION WEEK Z MARKĄ LA LUXE PARIS I LAMODE.INFO!” należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałabyś/chciałbyś pojechać z nami do Paryża i który kosmetyk z linii La Luxe zabrałbyś/zabrałabyś ze sobą?”.
 2. Laureatów konkursu wyłoni Organizator.
 3. Odpowiedź z rozwiązaniem pytania konkursowego, należy wysłać na adres konkurs@lamode.infodo dnia 15.02.2015r. do godziny 23:59.
 4. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 3 uczestnik oświadcza, że:

1)           posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)           wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi uczestnika w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Twitter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora;

3)           w ramach zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 2)  Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4)           wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail, swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 1. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik może fakultatywnie podać numer  telefonu kontaktowego.
 2. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 5 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Do dnia 20.02.2015r. Organizator opublikuje na Portalu imiona, pierwszą literę nazwiska zwycięzców oraz podana przez zwycięzców miejscowość, z której pochodzą.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy nagrody głównej (dwudniowy wyjazd do Paryża w czasie Fashion Week Paryż, który odbywa się w dniach od 03.03.2015r. do 11.03.2015r.) w przypadku niemożliwości skorzystania z nagrody głównej (realizacji nagrody w wyznaczonym przez organizatora terminie) przez  pierwotnie wybranego laureata nagrody głównej konkursu.

 § 5 Nagrody.

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1)           Jedna nagroda główna, w skład której wchodzi – jednoosobowy, dwudniowy wyjazd do Paryża, w towarzystwie redakcji LAMODE.INFO, w czasie Fashion Week Paryż, który odbywa się w dniach od 03.03.2015r. do 11.03.2015r o wartości 4.000,00 zł oraz kwota w wysokości 445,00 zł. Łączna wartość nagrody głównej wynosi 4.445,00 zł. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby kwota 445,00 zł została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego należnego od podatnika.  Dokładna data dwudniowego wyjazdu zostanie podana do dnia 20.02.2015r. W skład nagrody głównej w postaci dwudniowego wyjazdu do Paryża wchodzi – przelot w obie strony, dwa noclegi w Paryżu w wybranym przez Organizatora hotelu, wyżywienie (dwa śniadania, dwa obiady i dwie kolacje) oraz przejazdy na miejscu w Paryżu.

2)           Piętnaście nagród dodatkowych – piętnaście zestawów kosmetyków marki LA LUXE PARIS o łącznej wartości 100 PLN brutto (słownie: sto złotych brutto) każdy zestaw, łączna wartość wszystkich piętnastu zestawów wynosi 1500 PLN brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych brutto).

 1. Nagroda główna zostanie zrealizowana w wyznaczonym przez Organizatora terminie. O terminie realizacji nagrody (jednoosobowy, dwudniowy wyjazd do Paryża, w towarzystwie redakcji LAMODE.INFO, w czasie Fashion Week Paryż, który odbywa się w dniach od 03.03.2015r. do 11.03.2015r.) zwycięzca zostanie poinformowany do dnia 20.02.2015r. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do zgłoszenia się do Organizatora w formie wiadomości e-mail i telefonicznej w terminie 1 dnia od momentu ogłoszenia wyników celem potwierdzenia wiedzy o wyłonieniu go na Laureata oraz ustalenia szczegółów skorzystania z przyznanej nagrody głównej. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 3. Prawo do nagrody dodatkowej wygasa, gdy: 

1)    po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

2)    zwycięzcy Konkursu nie odbiorą nagród dodatkowych w terminie 14 dni od umożliwienia uczestnikom odbioru przyznanych nagród dodatkowych.

  6. Prawo do nagrody głównej w całości wygasa gdy:

1)    po wyłonieniu Laureata Konkursu okaże się, że Laureat nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

2)    mimo podjęcia przez Organizatora prób kontaktu z Laureatem Konkursu po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu w formie telefonicznej i wiadomości e-mail i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zgłoszenie lub ustalenie szczegółów skorzystania z przyznanej nagrody, Laureat nie zgłosi się do Organizatora celem potwierdzenia wiedzy o wyłonieniu go na laureata, ustalenia szczegółów skorzystania z przyznanej nagrody oraz potwierdzenia możliwości skorzystania z przyznanej nagrody głównej lub

3)    zwycięzca konkursu nie będzie miał możliwości realizacji nagrody głównej w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

 

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzców Konkursu, przy odbiorze nagród winni oni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)    niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonych uczestników Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestników Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn przyznanej nagrody,

2)    zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428,

2)      dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2  Regulaminu,  opublikowania nagrodzonej Odpowiedzi wraz z podaniem imienia pierwszej litery nazwiska  jej autora oraz miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;

3)      odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy Portalu oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska),

4)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

5)       ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

6)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


video

TRENDY JESIEŃ 2022

tagi: La Luxe Paris | konkurs | wyjazd do Paryża | regulamin |

podobne artykuły