PL / EN
REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU "CAMELEO LOVES PARIS"

Przed przystąpieniem do konkursu, przeczytajcie zasady uczestnictwa!

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „CAMELEO LOVES PARIS” zwanego dalej Konkursem jest LAMODE Sp. z o. o  z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428, kapitał zakładowy 1.778.800,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 4.05.2017 r. do 25.05.2017 r. (włącznie).

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla fanów marki Cameleo. Jeżeli potencjalny uczestnik nie jest fanem marki Cameleo, aby mógł wziąć udział w konkursie musi kliknąć „lubię to” na stronie:   https://www.facebook.com/cameleo.eu/.

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie „CAMELEO LOVES PARIS” należy wybrać ulubiony kolor z palety farb marki Delia Cosmetics – Cameleo Omega+ i stworzyć jego modową interpretację w dowolnej formie (zdjęcie, kolaż, rysunek, grafika, video). W pracy konkursowej koniecznie pokaż produkt ( kartonik z farbą) z serii Cameleo Omega + .
 2. Zgłoszenia konkursowe należy wysłać na adres konkurs@lamode.info z tytułem " CAMELEO LOVES PARIS" do dnia 25.05.2017 r. do godziny 23:59.
 3. Laureata konkursu wyłoni DELIA COSMETICS oraz LAMODE.INFO.
 4. Przesyłając zgłoszenie konkursowe na adres, o którym mowa w ust. 2 i 3, uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora i firmę Delia Cosmetics Sp. z o.o.  odpowiedzi uczestnika w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Twitter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, na profilu Organizatora na Instagram.com pod adresem: https://instagram.com/lamodeinfo , oraz w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora, jak również na profilu marki Cameleo na Facebooku dostępnym pod adresem: https://web.facebook.com/cameleo.eu/?fref=ts , na profilu marki Cameleo na Instagramie dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/cameleo_official/ oraz na profilu marki Delia Cosmetics na Facebooku dostępnym od adresem: https://web.facebook.com/delia.cosmetics/?fref=ts i na profilu marki Delia Cosmetics na Instagramie dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/delia_cosmetics_official/

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 2)  Organizator ma prawo do:                  

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4)      wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik może fakultatywnie podać numer  telefonu kontaktowego.
 3. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 5 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostanie wyłoniony przez jury, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej w taki sposób, że nagroda zostanie przyznana przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Dnia 7.06.2017 r. Organizator opublikuje na Portalu imiona, pierwsze litery nazwiska oraz miejscowości podane przez uczestników.
 3. 1 osoba z uczestników konkursu otrzyma nagrodę główną, 1 osoba nagrodę dla drugiego miejsca oraz 10 osób nagrody rzeczowe.

 

§ 5 Nagrody.

 

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd do Paryża na wybrane pokazy w czasie Paris Fashion Week oraz zestaw kosmetyków o wartości 500 złotych (słownie: pięćset złotych). Nagroda obejmuje przelot samolotem na trasie : Warszawa - Paryż , Paryż – Warszawa oraz zakwaterowanie. Zwycięzcy podczas pobytu w Paryżu towarzyszy osoba z redakcji Lamode.info.
 2. Nagrodą dla miejsca 2. jest wart 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) weekend dla dwóch osób we wskazanym przez Organizatora obiekcie spa, znajdującym się w kraju zamieszkania zwycięzcy. 
 3. Nagrodami dodatkowymi dla pozostałych 10 osób są kosmetyki Cameleo i Delia Cosmetics o wartości 500 złotych (słowni: pięćset złotych).
 4. Podatek od nagród zostanie rozliczony przez organizatora konkursu.
 5. Nagroda główna zostanie zrealizowana w wyznaczonym przez Organizatora terminie. O terminie realizacji nagrody (jednoosobowy, wyjazd do Paryża, w towarzystwie redakcji LAMODE.INFO, w czasie Paris Fashion Week na sezon wiosna lato 2018, który odbywa się w dniach od 26.09.2017r. do 4.10.2017r.) zwycięzca zostanie poinformowany do dnia 31.06.2015r.
 6. Nagroda dla miejsca 2. zostanie przekazana w formie vouchera do końca 2017 r.
 7. Nagrody zostaną wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 8. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

2)       zwycięzca Konkursu nie będzie miał możliwości zrealizowania przyznanej nagrody;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428,

2)      dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2  Regulaminu,  opublikowania nagrodzonej Odpowiedzi wraz z podaniem imienia pierwszej litery nazwiska  jej autora oraz miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;

3)      odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy Portalu oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska),

4)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

5)       ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

6)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu www.lamode.info oraz www.omega.cameleo.eu
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Agata Tanter (@agatatanter)

video

CHANEL - POKAZ WIOSNA LATO 2022

tagi: Cameleo | konkurs | regulamin |

podobne artykuły