Logotyp serwisu lamode.info
REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU "SAMSUNG - WYGRAJ SMARTFON GALAXY A5"

Poznaj zasady konkursu!

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „SAMSUNG - WYGRAJ SMARTFON GALAXY A5” zwanego dalej Konkursem jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428, kapitał zakładowy 1.778.800,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 28.06.2016 r. do 19.07.2016 r. (włącznie): I etap w dniach 28.06-7.07.2016, a II etap w dniach 12-19.07.2016 r.

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie „SAMSUNG - WYGRAJ SMARTFON GALAXY A5” należy zinterpretować hasło "Szutka Mądrego Wyboru", a potem w ciekawy sposób przedstawić smartfon Samsung Galaxy A5 na swoim profilu na Instagramie.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy wysłać na adres konkurs@lamode.info z tytułem " SAMSUNG - WYGRAJ SMARTFON GALAXY A5" do dnia 7.07.2016r. do godziny 23:59.
 3. Wyłonione 5 osób z etapu I, o którym mowa w ust. 1,2 i 3, będzie miało za zadanie pokazać smartfon Samsung Galaxy A5 na swoim profilu na Instagramie wraz z tagami: #SamsungGalaxyA5, #SztukaMądregoWyboru i #SamsungxLamode.info w dniach 12-19.07.2016.
 4. Uczestnik zobowiazuje się do zmiany ustawień prywatności profilu na Instagramie, którego jest właścicielem,   na publiczny w czasie trwania II etapu konkursu tj. 12.07-19.07.
 5. Laureatów konkursu wyłoni LAMODE.INFO oraz SAMSUNG.
 6. Uczestnik jest zobowiązany oddać telefon  po upływie okresu testowego (II etapu konursu) tj. 19.07.2016, do rąk kuriera, w określonym miejscu i czasie, wskazanym przez organizatora konkursu tj. LAMODE Sp. z o.o. nie później niż do dnia 21.07.2016 r.
 7. Przesyłając zgłoszenie konkursowe na adres, o którym mowa w ust. 2 i 3, uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi uczestnika w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Twitter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, na profilu Organizatora na Instagram.com pod adresem: https://instagram.com/lamodeinfo, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 2)  Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4)      wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik może fakultatywnie podać numer  telefonu kontaktowego.
 3. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 5 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Do dnia 10.07.2016 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę I etapu, a także zwycięskie prace oraz przekaże telefon do akcji trendsetterskiej.
 3. 1 osoba wytypowana z 5 laureatów etapu I otrzyma nagrodę.

 

§ 5 Nagrody.

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest SAMSUNG GALAXY A5 o wartości 1700 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych).
 2. Podatek od nagrody zostanie rozliczony przez organizatora konkursu.
 3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od umożliwienia uczestnikowi odbioru przyznanej nagrody;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428,

2)      dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2  Regulaminu,  opublikowania nagrodzonej Odpowiedzi wraz z podaniem imienia pierwszej litery nazwiska  jej autora oraz miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;

3)      odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy Portalu oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska),

4)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

5)       ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

6)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

tagi: konkurs | SAMSUNG |

podobne artykuły