PL / EN
POWAKACYJNY KONKURS LIRENE – S.O.S. DLA TWOJEJ SKÓRY

POWAKACYJNY KONKURS LIRENE – S.O.S. DLA TWOJEJ SKÓRY

Czy Twoja skóra po wakacjach też woła S.O.S.? Jeśli tak, to sygnał, że potrzebuje silnej regeneracji i nawilżenia. Sięgnij po kosmetyki Lirene Body Sensitive, które możesz wygrać w naszym specjalnym konkursie.

Wakacje to czas beztroski, morskich kąpieli i leniwego wylegiwania w promieniach słońca. Wszystko, to co piękne szybko się jednak kończy, a po urlopie oprócz magicznych wspomnień, pozostaje niestety problem suchej i wymagającej silnej regeneracji, skóry.

 

Linia Body Sensitive marki Lirene to kosmetyki do ciała, których zadaniem jest silna regeneracja, ukojenie i nawilżenie przesuszonej, często podrażnionej skóry. Intensywnie nawilżający mineralny krem-mus do ciała, Mineralne serum ujędrniająco-łagodzące do ciała, Intensywnie regenerujące mineralne masło do ciała – wszystkie te produkty zapewnią Twojej skórze komfort i przywrócą optymalny poziom nawilżenia, czyniąc ją aksamitnie gładką i odżywioną.

 

 

UWAGA, KONKURS!


Dla wszystkich z Was, którzy chcą dla swojej skóry jak najlepiej przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest aż 10 zestawów z kosmetykami Lirene Body Sensitive. W skład każdego zestawu wejdzie: Intensywnie nawilżający mineralny krem-mus do ciała, Mineralne serum ujędrniająco-łagodzące do ciała oraz Intensywnie regenerujące mineralne masło do ciała. Aby wygrać jeden z zestawów, wystarczy w najciekawszy sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 

Jak zadbasz o swoją skórę po wakacjach?


 

 konkurs Lirene

 

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17. września 2012 roku do godziny 23:59. Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@lamode.info.

 

Wyniki konkursu opublikujemy 18. września 2012r. na łamach WWW.LAMODE.INFO.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego oraz zapisanie się do naszego newslettera.

 

 

REGULAMIN KONKURSU LIRENE – S.O.S. DLA TWOJEJ SKÓRY

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem KONKURSU LIRENE – S.O.S. DLA TWOJEJ SKÓRY, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 03.09.2012r. do 19.09.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jak zadbasz o swoją skórę po wakacjach? Laureatki wyłoni lamode.info.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 17.09.2012 r. 
 3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 5) Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 1. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 2. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 19.09.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zestawów kosmetyków LIRENE BODY SENSITIVE o łącznej wartości 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych brutto) oraz kwota o łącznej wartości 58,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto). W skład zestawu wchodzą: Intensywnie nawilżający mineralny krem-mus do ciała o wartości 20 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych brutto), Mineralne serum ujędrniająco-łagodzące do ciała o wartości 18 zł (słownie: osiemnaście złotych brutto) oraz Intensywnie regenerujące mineralne masło do ciała o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych brutto). Cena zestawu: 58 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych brutto.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 58,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od dwóch podatników (laureatów konkursu).
 3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

video

POKAZ MODY: DYPLOMY ASP

tagi: Lirene | Lirene Body Sensitive | konkurs |

podobne artykuły