PL / EN
KONKURS „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ SUKIENKĘ MOZCAU

KONKURS „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ SUKIENKĘ MOZCAU

Lubisz wyglądać oryginalnie? Weź udział w naszym konkursie i wygraj sukienkę polskiej marki Mozcau. Sprawdź szczegóły!

Mozcau to polski brand tworzący modę ekskluzywną i niepowtarzalną, dlatego też ich rzeczy wybierają osoby wymagające i kochające modę. Kobiety, które lubią wyglądać oryginalnie, właśnie wśród rzeczy marki Mozcau mogą znaleźć coś dla siebie, bowiem marka tworzy niewielkie serie swoich kolekcji, aby każda z nich mogła poczuć się niepowtarzalnie.

 

UWAGA! KONKURS! 

 

Jedna z dwóch niepowtarzalnych sukienek z kolekcji młodej polskiej marki może być Twoja. Wspólnie z marką Mozcau przygotowaliśmy konkurs dla wszystkich miłośniczek sukienek. Jedną z laureatek wyłoni nasza redakcja, natomiast drugą wybierze sama projektantka. Aby zdobyć nagrodę wystarczy w oryginalny sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 

Jaka jest Twoja ulubiona część garderoby i dlaczego jest to sukienka?

 

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16. sierpnia 2012 roku do godziny 23:59. Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@lamode.info.

 

Wyniki konkursu opublikujemy 17. sierpnia 2012r. na łamach WWW.LAMODE.INFO.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego.


 

Poniżej prezentujemy dwa modele sukienek Mozcau, które są nagrodami w naszym konkursie:

 

Nagroda nr 1:

 

sukienka Mozcau

 

Nagroda nr 2:

 

sukienka Mozcau

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” – WYGRAJ SUKIENKĘ OD MOZCAU

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Z kolekcji projektanta” – Wygraj sukienkę od Mozcau, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 03.08.2012r. do 16.08.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jaka jest Twoja ulubiona część garderoby i dlaczego jest to sukienka? Jedną z laureatek wyłoni lamode.info, natomiast drugą wybierze projektantka marki Mazcau..
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 16.08.2012 r. 
 3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 5) Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 1. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 2. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury w taki sposób, że jedna nagroda zostanie przyznana przez Organizatora, druga przez projektantkę marki Mozcau wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 17.08.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie są dwie sukienki marki Mozcau o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych brutto) oraz kwota o łącznej wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesięciu złotych brutto). W skład zestawu nr 1 wchodzi Sukienka Sound On Red -  o wartości 240,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści złotych brutto) oraz kwota 24,00 zł brutto (dwadzieścia cztery złote brutto), sukienka zostanie przyznana przez LAMODE.INFO. W skład zestawu nr 2 wchodzi sukienka Tuba Vanilla o wartości 260 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych brutto) oraz kwota 26 zł brutto (dwadzieścia sześć złotych brutto), sukienkę przyzna projektantka marki Mozcau.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 50,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od dwóch podatników (laureatów konkursu).
 3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

video

GUCCI LINK TO LOVE

tagi: Mozcau | konkurs |

podobne artykuły