PL / EN
KONKURS TRIUMPH – WYGRAJ BIELIZNĘ Z KOLEKCJI LES FLEURS DU MAL

KONKURS TRIUMPH – WYGRAJ BIELIZNĘ Z KOLEKCJI LES FLEURS DU MAL

Boglàrkę Bòdis to laureatka minionej edycji Triumph Inspiration Award i autorka mini kolekcji bielizny Les Fleurs du Mal, która jest nagrodą w naszym konkursie. Sprawdź szczegóły!

Boglàrkę Bòdis to bułgarska projektantka, która zwyciężyła w minionej edycji Triumph Inspiration Award. Jej projekty inspirowane twórczością Baudelaire’a, głównie jego wierszem “Les Fleurs du Mal” nie tylko urzekły jury konkursu, ale i w nagrodę trafiły pod postacią mini kolekcji do sprzedaży w sklepach Triumph. W kolekcji znalazły się cztery fasony biustonoszy push-up, figi, body oraz koszulka z biustonoszem – wykonane z komfortowego dla ciała materiału w kolorze cielistym

 

Sesja ukazująca mini kolekcję autorstwa Boglàrki Bòdis to efekt współpracy młodej bloggerki pochodzącej z Francji, Jeanne Damas oraz fotografa Giovaniniego Gastel, który na zdjęciach doskonale uchwycił piękno i zmysłowość kobiecego ciała poprzez grę świateł i cieni, łapiąc harmonię oraz delikatną transparentność bielizny.

 

 
Finaliści tegorocznej edycji Triumph Inspiration Award 2012 zostali już wybrani! Aktualnie trwa głosowanie, dzięki któremu każdy może mieć udział w wyborze zwycięskiego projektu. Wejdź na www.triumph-inspiration-award.com i zagłosuj na polską finalistkę Aleksandrę Skurtys, a masz szansę wygrać wycieczkę do Szanghaju. Śpiesz się, zostały już tylko 24 godziny!

 

 

UWAGA, KONKURS!

 

Wraz z marką Triumph przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest aż pięć zestawów z bielizną Triumph z kolekcji Les Fleurs du Mal, która pojawi się w wybranych sklepach całego świata dopiero w październiku 2012. Pula nagród do wygrania to:

 

 • 2 zestawy koszulka plus figi (rozmiar 75B/38)
 • 3 zestawy biustonosz push-up plus figi (rozmiar 75B/38)

 

 

konkurs Triumph

 

 

Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy w najbardziej oryginalny sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 

Jakie znaczenie w ubiorze ma dla Ciebie bielizna? 

 

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 4 wrześnie 2012 r. do godz. 23.59. Zgłoszenia przesyłajcie na adres: konkurs@lamode.info.

 

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego oraz zapisanie się do newslettera LAMODE.INFO.

 

 

REGULAMIN KONKURSU TRIUMPH – WYGRAJ BIELIZNĘ Z KOLEKCJI LES FLEURS DU MAL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem KONKURSU TRIUMPH – WYGRAJ BIELIZNĘ Z KOLEKCJI LES FLEURS DU MAL, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 20.08.2012r. do 04.09.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jakie znaczenie w ubiorze ma dla Ciebie bielizna? Laureatki wyłoni lamode.info.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 04.09.2012 r. 
 3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 5) Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 1. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 2. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 07.09.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 zestawów bielizny TRIUMPH o łącznej wartości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych brutto) oraz kwota o łącznej wartości 75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych brutto). W skład zestawu wchodzą: 2 zestawy koszulka plus figi (rozmiar 75B/38), 3 zestawy biustonosz push-up plus figi (rozmiar 75B/38). Cena zestawów: 150zł za komplet (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) , 125 zł za koszulkę (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), 25 zł za figi (słownie: dwadzieścia pięć złotych),   125zł za biustonosz (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od dwóch podatników (laureatów konkursu).
 3. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 


 

video

POKAZ MODY: DYPLOMY ASP

tagi: Triumph | Triumph Inspiration Award | Triumph Inspiration Award 2012 | Boglàrkę Bòdis | konkurs |

podobne artykuły