PL / EN
Logotyp serwisu lamode.info
KONKURS MAC – SHOP MAC, COOK MAC

KONKURS MAC – SHOP MAC, COOK MAC

Bajeczne i energetyzujące kolory – poznaj najnowsze propozycje kosmetyków do makijażu SHOP MAC oraz COOK MAC i weź udział w naszym wiosennym konkursie organizowanym wspólnie z marką MAC.

Wiosna tuż tuż, dlatego coraz uważniej śledzimy pojawiające się w modzie i urodzie tendencje. W nowym sezonie zagości kolor i to w dużej, energetyzującej dawce. Kosmetyczna marka MAC z początkiem marca startuje z radosną i pełną barw kampanią reklamową, w której odnajdziemy feerię prawdziwie soczystych i dynamicznych kolorów. MAC z nadejściem wiosny zaprasza do odkrycia swoich najświeższych nowości Shop MAC oraz Cook MAC i z tej okazji organizuje dla Was konkurs.

 

 

 

shop MACfot. materiały prasowe

 

 

Aby wziąć udział w konkursie MAC należy:


- w dniach 7-11 marca 2012 r. (w czasie trwania eventu Shop MAC Cook MAC) umówić się telefonicznie na darmowy makijaż z wizażystą w salonie MAC w Galerii Mokotów w Warszawie


- wykonać zdjęcie makijażu stworzonego wspólnie z wizażystą MAC


- zakupić minimum 2 produkty MAC i zachować dowód ich zakupu


- zdjęcie oraz skan paragonu przesłać na adres konkurs@lamode.info


Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 11 marca 2012 r. do godz. 23.30. Nagrodą w konkursie są 3 wyjątkowe zestawy kosmetyków marki MAC. Wyniki konkursu ogłosimy na łamach LAMODE.INFO w dniu 13 marca 2012 r. Trzy najciekawsze, zwycięskie makijaże wybierze spośród zgłoszeń marka MAC.

 

* Wraz ze zgłoszeniem należy podać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Sprawdź w naszej galerii, jakie kosmetyki MAC znajdą się w każdym z konkursowych zestawów!

 

COOK MAC

fot. materiały prasowe

 

 

REGULAMIN KONKURSU KONKURS MAC – SHOP MAC, COOK MAC


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs MAC – SHOP MAC, COOK MAC””, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 07.03. do 11.03. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:  

 • w dniach 7-11 marca 2012 r. (w czasie trwania eventu Shop MAC Cook MAC) umówić się telefonicznie na darmowy makijaż z wizażystą w salonie MAC w Galerii Mokotów w Warszawie
 • wykonać zdjęcie makijażu stworzonego wspólnie z wizażystą MAC
 • zakupić minimum 2 produkty MAC i zachować dowód ich zakupu
 •  zdjęcie oraz skan paragonu przesłać na adres konkurs@lamode.info 

 

2.      Zadania konkursowe , dalej jako Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 11.03.2012. 

3.      Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:  

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

 https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • ·   dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi,
 • ·   udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4) wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

4.      Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

5.      Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

6.      Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury , w skład którego wchodzą przedstawiciele firmy MAC Cosmetics, wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 13.03.2012 Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

1.      Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy kosmetyków marki MAC. Wartość jednego zestawu to 375 PLN.

2.      Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany przez uczestnika.

3.      Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.      Prawo do nagrody wygasa, gdy:

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora; 

5.      W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.      Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.      Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:   

https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 

3.      Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

video

TRENDY JESIEŃ 2022

tagi: konkurs | MAC | Shop MAC | Cook MAC |

podobne artykuły