PL / EN
KONKURS FARMONA – ROZPIEŚĆ CIAŁO, POBUDŹ ZMYSŁY

KONKURS FARMONA – ROZPIEŚĆ CIAŁO, POBUDŹ ZMYSŁY

Spraw przyjemność swojej skórze i zafunduj rozkosz zmysłom z kosmetykami Farmona biorąc udział w naszym wakacyjnym konkursie. Sprawdź szczegóły!

Twoja skóra podobnie, jak Ty sama potrzebuje wakacji i chwili relaksu. Czy jest sposób, by jednocześnie pielęgnować skórę i rozpieszczać zmysły? Zdecydowanie tak! Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona proponuje szereg sprawdzonych i uznanych przez gabinety SPA, a do tego pięknie pachnących kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów zawierających wyjątkowe dla zachowania urody składniki.

 

UWAGA, KONKURS!


Wraz z marką przygotowaliśmy dla Was wakacyjny i pachnący konkurs, w którym do wygrania jest aż 5 zestawów z kosmetykami Farmona. W skład każdego z nich wejdzie: Magic SPA Olejek do kąpieli Wiśniowe Szaleństwo, Magic SPA Sól do kąpieli Bursztynowy Relaks, Sweet Secret Migdałowy balsam do ciała, Sweet Secret Migdałowy krem do rąk i paznokci, Sweet Secret Migdałowy peeling pod prysznic (wartość każdego zestawu to 76 PLN). Aby zawalczyć o nagrodę, wystarczy w najciekawszy sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 

Co powiedziałaby o Tobie Twoja skóra?


Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 21. sierpnia 2012 r. do godz. 23:59. Odpowiedzi przesyłajcie na adres konkurs@lamode.info.

 

Wyniki konkursu opublikujemy 22. sierpnia 2012r. na łamach WWW.LAMODE.INFO.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie adresu korespondencyjnego oraz zapisanie się do newslettera LAMODE.INFO.

 

Zdjęcia nagród, które znajdą się w zestawach znajdziecie w naszej galerii.

 

 

REGULAMIN KONKURSU FARMONA – ROZPIEŚĆ CIAŁO, POBUDŹ ZMYSŁY

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Organizatorem konkursu FARMONA – ROZPIEŚĆ CIAŁO, POBUDŹ ZMYSŁY, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 06.08.2012r. do 19.08.2012 r. (włącznie).

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.

 

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Co powiedziałaby o Tobie Twoja skóra? Laureatów wyłoni lamode.info.

 

Odpowiedź na pytanie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 19.08.2012 r.

 

Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:

 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

 

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

 

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 

dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;

 

udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 

 5) Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 

    Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

    Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury w taki sposób, że nagroda zostanie przyznana przez Organizatora  wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.


Do dnia 21.08.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

 

§ 5 Nagrody

 

Nagrodą w Konkursie jest pięć zestawów kosmetyków marki FARMONA o łącznej wartości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych brutto) oraz kwota o łącznej wartości 38 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem złotych brutto). W skład każdego z zestawów wchodzą produkty (Magic SPA Olejek do kąpieli Wiśniowe Szaleństwo, Magic SPA Sól do kąpieli Bursztynowy Relaks, Sweet Secret Migdałowy balsam do ciała, Sweet Secret Migdałowy krem do rąk i paznokci, Sweet Secret Migdałowy peeling pod prysznic) o wartości 76zł brutto(słownie: siedemdziesiąt sześć złotych brutto )oraz kwota 7,60 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy brutto) . Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 7,60 zł brutto (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy brutto) została przez organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego na rzecz podatników (laureatów konkursu). 


Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników. 


Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 


 Prawo do nagrody wygasa, gdy:

 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;  

 

 W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 

§ 6 Odpowiedzialność

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

 

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 

Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.


Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora.


Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji 

 

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe


 Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.


  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

video

CHANEL CRUISE 2022/23

tagi: Farmona | Krakowskie Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona | konkurs |

podobne artykuły