REKLAMA
noSlotData
noSlotData
noSlotData
Logotyp serwisu lamode.info
REKLAMA
noSlotData

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!”

Regulamin konkursu „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!”.

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!” 18920 121690
REKLAMA
noSlotData

 REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!” zwanego dalej Konkursem jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – pod  nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428, kapitał zakładowy 1.778.800,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 09.04.2015 r. do 23.04.2015 r. (włącznie).

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz  członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz  rodzeństwo.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!” należy wysłać swoje zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego to Ty powinnaś wygrać?”.
 2. Laureatów konkursu wyłoni lamode.info.
 3. Odpowiedź z rozwiązaniem pytania konkursowego, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 23.04.2015r. do godziny 23:59.
 4. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 3 uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)      wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi uczestnika w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia na  łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod  adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Twitter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)      w ramach zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 2)  Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w  szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez  wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

4)      wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
 2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik może fakultatywnie podać numer  telefonu kontaktowego.
 3. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 5 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez  Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Do dnia 30.04.2015 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

 

§ 5 Nagrody.

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest sesja zdjęciowa autorstwa Lidii Popiel oraz bon na zakupy i upominek od marki Solar o łącznej wartości 2000 PLN (słownie: dwóch tysięcy złotych)
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 200 PLN brutto (słownie: dwustu złotych brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od podatnika (laureata konkursu).
 3. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)      po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

2)       zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od  umożliwienia uczestnikowi odbioru przyznanej nagrody;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do  identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)      zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod  nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428,

2)      dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2  Regulaminu,  opublikowania nagrodzonej Odpowiedzi wraz z  podaniem imienia pierwszej litery nazwiska  jej autora oraz  miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania, odbioru i  rozliczenia nagrody;

3)      odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy Portalu oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska),

4)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

5)       ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o  usunięcie swoich danych osobowych,

6)      udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z LIDIĄ POPIEL I MARKĄ SOLAR!”

Zakupy na Lamode

noSlotData
noSlotData
podobne artykuły

REKLAMA
noSlotData