Logotyp serwisu lamode.info
KONKURS – ZAINSPIRUJ SIĘ WZORAMI MARKI NOWY STYL I STWÓRZ INDYWIDUALNY LOOK!

KONKURS – ZAINSPIRUJ SIĘ WZORAMI MARKI NOWY STYL I STWÓRZ INDYWIDUALNY LOOK!

Drodzy czytelnicy, razem z marką Nowy Styl przedstawiamy konkurs dla kreatywnych! Sprawdźcie szczegóły!

Na wybiegach króluje prostota - nieśmiertelna kratka Burberry zawładnęła wybiegami całego świata. Projektanci dyktują trendy w świecie designu – zamiłowanie do wzorów i prostoty zdominowało nie tylko wybiegi, ale i wnętrza domów. W pracowniach, w których powstają przedmioty naszego codziennego użytku, dominuje minimalizm i zamiłowanie do wzorów, które zdobyły znaczącą przewagę nad intensywnymi barwami. Podobnie jak w najnowszych kolekcjach, i tu pobrzmiewają echa etno. Czy design użytkowy może inspirować świat mody?

 

Gwyneth Paltrow, Lady Gaga, Elisabeth Olsen – wszystkie noszą się z klasą i to właśnie gwiazdy inspirowały również polskie marki. Nowy Styl, producent krzeseł, wprowadził właśnie na rynek kolekcję z tapicerkami rodem ze świata mody, oddając pepitę do dyspozycji miłośniczek dobrego smaku. A i miłośnicy znajdą w tej modowej kolekcji coś dla siebie… Zresztą, takie jest hasło promowanej przez markę linii: Zoom na Ciebie – czy ta koncentracja na sobie nie przypomina Wam modowego wybiegu?

 

Przestawiamy cztery inspirowane światowymi trendami krzesła, które są głównymi gwiazdami konkursu Nowy Styl:

 

 

ZOOM ETNO


Twój wzór na elegancję.

 

fot. mat. prasowe

 

 

ZOOM FASHION


Dyktujesz trendy.

 

fot. mat. prasowe

 

 

ZOOM CITY


Poczuj rytm miasta.

 

fot. mat. prasowe

 

 

 

ZOOM LONDON


Połącz styl z fantazją.

 

fot. mat. prasowe

 

UWAGA KONKURS!

Wyraź swoją osobowość. Wybierz tapicerkę, która inspiruje Twoją modową wyobraźnię Etno, Fashion, City bądź London, pobaw się w architekta wnętrz i stylistkę mody.

 

Stwórz kolaż z modowymi stylizacjami, inspirując się wybranym stylem krzeseł z kolekcji Nowy Styl. Powyżej, dla podpowiedzi, podaliśmy Wam przykłady takich zestawów.

 

Gotowy kolaż wyślij do nas na adres konkurs@lamode.info.

 

Na Wasze kolażowe propozycje czekamy do 12.12.2012, a nagrodami w konkursie są cztery krzesła Nowy Styl - dla każdego zwycięzcy jedno - o wartości 450 PLN każde.

 

Tu możecie kliknąć po packshoty do wykorzystania:


http://lamode.info/bluza.html

 

http://lamode.info/sweter-114.html

 

http://lamode.info/buty-122.html

 

http://lamode.info/t-shirt.html


http://lamode.info/spodnie.html

 

http://lamode.info/akcesoria.html

 

Spróbujcie swoich sił!

 

REGULAMIN KONKURSU – ZAINSPIRUJ SIĘ WZORAMI MARKI NOWY STYL I STWÓRZ INDYWIDUALNY LOOK!

 

1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem KONKURSU „ZAINSPIRUJ SIĘ WZORAMI MARKI NOWY STYL I STWÓRZ INDYWIDUALNY LOOK, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 09.11.2012 r. do 12.12.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zrobić i przesłać Zdjęcie zaprojektowanej przez siebie stylizacji modowej lub aranżacji wnętrza pokoju, inspirowanej jednym z czterech podanych motywów  (Etno, Fashion, City, London).
 2. Laureatów wyłoni lamode.info. Wyraża  się zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Zdjęcia na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora, oraz na profilu marki Nowy Styl na facebook.com (tu wklejmy link) na stronie marki Nowy Styl www.nowystyl.pl
 3. Zdjęcie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 12.12.2012 r. 
 4. Przesyłając Zdjęcie na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Zdjęcia na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Zdjęcia, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją zdjęcia,
 • udostępniania Zdjęcia w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianego Zdjęcia,

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Zdjęcia w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 5) Wraz ze Zdjęciem uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy.

 1. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 14.12.2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są 4 krzesła Nowy Styl  o łącznej wartości 1800 PLN brutto (słownie: tysiąc osiemset złotych brutto) oraz kwota o łącznej wartości 180 PLN brutto (słownie: stu osiemdziesięciu złotych brutto). W skład pojedynczej nagrody wchodzi 1 krzesło Nowy Styl o wartości 450 zł brutto (słownie czterystu pięćdziesięciu złotych)  oraz kwota 45 zł brutto (słownie czterdziestu pięciu złotych brutto).
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 45 PLN brutto (słownie: czterdziestu pięciu złotych brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od pięciu podatników (laureatów konkursu).
 3. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 4. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 5. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

tagi: Nowy Styl | konkurs | krzesła Nowy Styl |

podobne artykuły