PL / EN

REGULAMIN SKLEPU PRETTY IN PINK

Regulamin sklepu Pretty in Pink

REGULAMIN SKLEPU PRETTY IN PINK

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów używanych artykułów odzieżowych w sklepie Pretty in Pink. , zwanym dalej Butikiem prowadzonym przez Barbarę Zatorski oraz Joannę Świstak.
 1. Siedzibą Butiku jest ul Mokotowska 35
 2. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Sprzedający  - Pretty in Pink ul. Mokotowska 35. 

2)      Spółka - Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-533) przy ulicy Mokotowskiej 63 lok. 10 współpracująca ze Sprzedającym w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży między Sprzedającym  a osobami zainteresowanymi zakupem Produktu.

3)      Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

4)      Klient  – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5)      Portal – portal internetowy o tematyce modowej działający pod adresem http://www.lamode.info, w ramach którego Spółka świadczy między innymi usługi reklamowe.

6)      Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

7)      Formularz zamówienia - formularz zamówienia przesyłany Klientowi przez Spółkę, za pośrednictwem którego Klient może zamówić wybrany Produkt.  

8)      Produkt – każdy używany produkt opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Portalu, który można zakupić w Butiku.  

9)      Cena – pieniężna wartość Produktu uwzględniająca podatek VAT.

10)  Potwierdzenie realizacji zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, potwierdzająca rodzaj Produktu, cenę oraz koszty wysyłki.

 

II. Zamówienie.

 1. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem Formularza zamówienia otrzymanego od Spółki. Wypełniony Formularz zamówienia należy odesłać do Spółki na adres e-mail: ¦zakupy@lamode.infoâ……………………
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niniejszy Regulamin.
 3. Podstawą realizacji zamówienia jest przesłanie przez Klienta oświadczenia o akceptacji warunków otrzymanego Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający, w przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane, wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzenie realizacji zamówienia.

 

III. Zawarcie umowy.

 1. Zamieszczona na Portalu informacja o Produkcie wraz z Ceną nie stanowi ofert w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert Sprzedającemu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego Potwierdzenie realizacji zamówienia.
 3. Klient może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia umowy.

 

IV.  Realizacja Zamówienia.

 1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju w sposób wybrany przez Klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 2. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 14 dni od Potwierdzenia realizacji zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym ust. 2, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o akceptacji Regulaminu, a w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – 30 dni.
 4. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem wraz z Produktem otrzymuje on jeden egzemplarz Regulaminu oraz pisemne potwierdzenie zawarcia umowy stwierdzające jej datę oraz przedmiot świadczenia.

 

V. Płatność.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Sprzedającego oraz płatność przy odbiorze.
 2. W przypadku wyboru płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy zapłata za zamówiony Produkt powinna być dokonana w ciągu dwóch dni, licząc od dnia otrzymania Potwierdzenia realizacji zamówienia.
 3. W zależności od potrzeb Klienta Sprzedający wystawia rachunek lub fakturę VAT.

 

VI. Koszty przesyłki.

 1. Koszty przesyłki Produktu obciążają Klienta.
 2. Koszty przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej wynoszą ……13 PLN…….
 3. Koszty przesyłki realizowanej za pośrednictwem kuriera uzależnione są od wyboru kuriera dokonanego przez Klienta.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od wydania Produktu składając oświadczenie na piśmie, np. za pośrednictwem formularza odstąpienia, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym Produktem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a Sprzedający zwraca Klientowi to co Klient mu świadczył niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy uważa się za nieskuteczne, a Sprzedający może odmówić przyjęcia Produktu i zwrotu ceny, jeżeli Produkt nie został zwrócony w stanie, w jakim został wydany, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. W sytuacji, gdy Klient opóźni się z zapłatą za zamówiony Produkt w terminie, o którym mowa w pkt V.2. Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt V.2., wysyłając na adres poczty elektronicznej Klienta odpowiednie oświadczenie.

 

VIII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać do Sprzedającego listownie (na adres: ………………………..), telefonicznie (……………………..), za pośrednictwem faxu (………………………………..), droga e-mailową (……………………….)..
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji wszystkie koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.

 

IX. Dane osobowe.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz , że:

1)      Administratorem  jego danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego lub Spółkę, której Sprzedający powierzył ich przetwarzanie, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest ………Pretty in Pink ul.Mokotowska 35……………………………….

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli weryfikacji;

3)      ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych;

4)      udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:

Komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Produktów oraz składanie zamówień.

 1. Klient zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Portalu.
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.  

 

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Agata Tanter (@agatatanter)

video

100 LAT CHANEL N°5

tagi: Pretty in Pink | regulamin |

podobne artykuły