Logotyp serwisu lamode.info
UMOWA DO KONKURSU WYGRAJ METAMORFOZĘ Z LANCÔME! 6599 128692

UMOWA DO KONKURSU WYGRAJ METAMORFOZĘ Z LANCÔME!

Umowa do konkursu - „Metamorfoza z Lancôme”.re

 

Umowa

 

zawarta w ……………………… w dniu ……………………….. r. pomiędzy:

 

 

 

…………………………………… (imię i nazwisko) , zam. w …………………  (adres), NIP …………………….. PESEL ………………………….

 

zwanym dalej w umowie Modelką

 

 

Complete Image Consulting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

 

reprezentowaną przez:

 

Agatę Elżbietę Tanter – członka Zarządu spółki

 

zwaną dalej w umowie Organizatorem

 

o następującej treści:

 

 

§ 1.

1.        Organizator oświadcza, że w dniu 12.03.2012r. ogłosił konkurs „Metamorfoza z Lancôme” zwany dalej Konkursem, którego zwyciężczynią została Modelka.

2.        Zgodnie z regulaminem Konkursu jedną z nagród stanowi udział w  sesji zdjęciowej przedstawiającej rezultat zmiany wizerunku Modelki, zwanej dalej Sesją zdjęciową

 

 

§ 2

1.      Modelka zobowiązuje się uczestniczyć w dniu 14.04.2012  w godzinach od 8.00 do 17.00 w Sesji zdjęciowej, która odbędzie się w Warszawie, a Organizator zobowiązuje się zapewnić jej udział w Sesji fotograficznej.

2.      W ramach Sesji zdjęciowej Modelka godzi się na zmianę jej wizerunku, w tym makijaż, fryzurę i stylizacje według uznania Organizatora.

3.      Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli Modelka nie stawi się na sesję zdjęciową do godziny 8.30, Modelka traci uprawnienia do nagrody w postaci sesji zdjęciowej a niniejsza umowa wygasa. 

 

§ 3

1.    Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego na fotografii/fotografiach zrobionych w trakcie Sesji zdjęciowej, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu w celach marketingowo-reklamowych załączonej/załączonych fotografii wykonanej/wykonanych przez Jakuba Pleśniarskiego na łamach prowadzonego przez Organizatora portalu internetowego www.lamode.info. i akcji marketingowo – promocyjnych z nim związanych,  w tym jego publikacje i wprowadzenie do obrotu.

2.    W ramach zgody, o której mowa w ust. 1, na rozpowszechnianie wizerunku Modelki utrwalonego na fotografii/fotografiach, Organizator może:

a)      dokonywać swobodnych przeróbek technicznych ww. zdjęcia, w tym zmiany ich kształtu, kolorystyki, wielkości,

b)      rozpowszechniać wizerunek Modelki w całości lub w części w dowolnym zestawieniu z innymi utworami, w tym m.in. z innymi fotografiami oraz  wizerunkami  innymi osób, z wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami,  recenzjami, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Modelki, jak też bez opatrywania fotografii opisem wskazującym, czyj wizerunek jest ujawniony na zdjęciu.

3.    Modelka oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na fotografii/fotografiach w ramach Sesji zdjęciowej, przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych.

 

§ 4.

 

Organizator ponosi koszty wykonania stylizacji, materiałów fotograficznych, wynajęcia sprzętu i studia oraz obróbki zdjęć.

 

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), a do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów ustala się Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

 

 

§ 6.

1.    Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.    Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                            ______________________                               

czytelny podpis Zamawiającego                                               czytelny podpis Modelki

podobne artykuły