Logotyp serwisu lamode.info

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA Z LANCÔME

Regulamin konkursu „Metamorfoza z Lancôme”

 1. Regulamin konkursu „Metamorfoza z Lancôme”


§ 1Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „Metamorfoza z Lancôme” zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.


 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 12.03.2012 do 01.04.2012 (włącznie).

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 

 1.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2.  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3.  Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Naturalny, zmysłowy, hipnotyzujący… A jaki jest Twój wymarzony makijaż? Odkryj magiczny świat kolorów z Lancôme. 
 • Zostać fanem profilu Lancôme Polska na Facebooku (https://www.facebook.com/lancomepolska) i przesłanie linka do swojego profilu FB 
 • Przysłać zdjęcie portretowe en face bez makijażu lub w makijażu nude.

 

2. Odpowiedź na pytanie i zdjęcie, dalej łącznie zwane jako Odpowiedź, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia 01.04.2012r.


3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że:

 • posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info, w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora, jak również na profilu na facebooku marki Lancôme Polska https://www.facebook.com/lancomepolska.
 • w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:
  • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu i zdjęcia, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki oraz wielkości i rozdzielczości zdjęcia.
  • udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,
  • wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;
 • Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu.
 • Niepodanie danych, o których mowa w ust. 4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 • W Konkursie nie będą uwzględnione teksty i zdjęcia powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, przepisy prawa lub uczucia religijne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenia, że podali w Formularzu nieprawdziwe lub cudze dane osobowe.
 • Wielkość maila od uczestnika konkursu nie powinna przekraczać 1 MB.

 

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy


 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury złożone z przedstawiciela Organizatora oraz przedstawiciela Lancôme Polska wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Jury na podstawie zgłoszeń konkursowych wybierze trzech laureatów, którzy zostaną poddani zmianie wizerunku.
 3. Do dnia 04.04.2012r. Organizator opublikuje na Portalu imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość podaną przez zwycięzcę.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie o wygranej poinformowany telefonicznie oraz mailowo zaraz po wyłonieniu laureata przez Jury.

 

§ 5 Nagrody


 1. Nagrodą w Konkursie jest zmiana wizerunku beauty oraz profesjonalna sesja zdjęciowa dla portalu WWW.LAMODE.INFO przedstawiająca rezultat zmiany wizerunku o wartości 2669 zł brutto (słownie dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych brutto)  oraz kwota 293,59 (słownie dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) Łączna wartość nagrody wynosi  2 935,90 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Uczestnik wyraża zgodę aby kwota 293,59 (słownie dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na porycie podatku  dochodowego należnego od podatnika.
 2. Z zastrzeżeniem ust 4 nagroda zostanie zrealizowana 14.04.2012r.
 3. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztów dojazdu osobom spoza miejsca odbioru nagrody (Warszawy) na podstawie okazanego biletu, jednak nie więcej niż kwotę 300 PLN. Koszty dojazdu własnym środkiem transportu nie będą uwzględniane.
 4. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę konkursu i wysłanie w terminie do dnia 03.04.2012 r. skanu umowy (formularz dostępny tu) na wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej, którą Organizator zobowiązuje się wysłać do zwycięzcy.
 5. Wybór stylisty fryzur, wizażysty dokonuje Organizator Konkursu.
 6. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 7. Prawo do nagrody wygasa, gdy:

1)po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu,

2)zwycięzca Konkursu nie odpisze na widomość od Organizatora i nie odeśle podpisanej umowy (skan) do dnia 03.04.2012 r.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu lub zdjęcia, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:

https://www.facebook.com/portallamode.info, na Facebooku Lancôme Polska dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/lancomepolska?ref=ts, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora.

 

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186.

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

tagi: konkurs | Lancôme |

podobne artykuły