REKLAMA
Logotyp serwisu lamode.info
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU “Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” RINA COSSACK

Regulamin konkursu Rina Cossack.

REGULAMIN KONKURSU “Z KOLEKCJI PROJEKTANTA” RINA COSSACK 8726 126927
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS RINA COSSACK”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem KONKURSU „KONKURS RINA COSSACK”, zwanego dalej Konkursem jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 23.10.2012r. do 11.11.2012 r. (włącznie).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie zawierające hasło w najciekawszy sposób promujące najnowszą kolekcję RINA COSSACK. Laureatów wyłoni lamode.info.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe, należy wysłać na adres konkurs@lamode.info do dnia  04.11.2012 r. 
 3. Przesyłając Odpowiedź na adres, o którym mowa w ust. 2 uczestnik oświadcza, że: 

1)     posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi oraz, że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

2)     wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , na profilu Organizatora na Tweeter.com pod adresem: https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora,

3)     w ramach zgody, o której mowa w ust. 1 Organizator ma prawo do:

 • dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;
 • udostępniania Odpowiedzi  w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 4)     wyraża zgodę, na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 5) Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 1. Niepodanie danych, o których mowa w ust.  4 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 2. Oprócz danych wymienionych w ust. 4 Uczestnik fakultatywnie może podać numer telefonu.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w taki sposób, że spośród nadesłanych zgłoszeń 06.11.2012 r. Organizator wybierze i ogłosi  20 najciekawszych, oddając je ocenie internautów. Internauci przez głosowanie, które potrwa do 11.11.2012 r. (włącznie) wybiorą 10 finalistów. Spośród 10 finalistów, 3 laureatów konkursu wybierze jury w składzie: Aleksandra Kisio, Tomasz Jacyków i Justyna Żmijewska.
 1.  Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu.
 2. Do dnia 13.11. 2012 r. Organizator opublikuje na Portalu imiona, pierwsze litery nazwisk oraz miejscowości podane przez zwycięzców.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami  w Konkursie są czerwona koktajlowa sukienka z kolekcji RINA COSSACK, T-shirt z kolekcji RINA COSSACK i kupon uprawniający do 30% zniżki na zakupy w butiku RINA COSSACK o łącznej maksymalnej wartości 2050 PLN brutto (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych brutto) oraz kwota o łącznej, maksymalnej wartości 205 PLN brutto ( dwieście pięć złotych brutto). W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody, w skład których wchodzą następujące produkty:

A. W skład nagrody za zajęcie pierwszego miejsca wchodzi jedna czerwona koktajlowa sukienka z kolekcji RINA COSSACK o wartości 1600 PLN brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych brutto) oraz kwota 160 PLN brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych brutto);

B. w skład nagrody za zajęcie drugiego miejsca wchodzi jeden T-shirt z kolekcji RINA COSSACK o wartości 450 PLN brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych brutto) i kwota 45 PLN brutto (słownie: czterdzieści pięć złotych brutto);

C. w skład nagrody za zajęcie trzeciego miejsca wchodzi jeden kupon uprawniający do 30% zniżki na zakupy w butiku RINA COSSACK.

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę aby kwota o łącznej wartości 205 PLN brutto (słownie: dwieście pięć złotych brutto) została przez Organizatora zatrzymana i przeznaczona na pokrycie podatku  dochodowego należnego od dwóch podatników (laureatów konkursu).
 2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu na adres korespondencyjny podany przez uczestników.  
 3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  
 4. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

1)     po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1,2 i 4 Regulaminu, 

2)     zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora;   

 1. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody,

2)     zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez uczestnika danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości przy publikowanej Odpowiedzi, na łamach Portalu, na profilu Organizatora na Facebooku dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/portallamode.info , jak również w Newsletterze Portalu wydawanym przez Organizatora. 
 3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

1)     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complete Image Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS 289294, NIP: 7010086780, REGON: 141091186. 

2)     ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji  

3)     ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych 

4)     udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zakupy na Lamode

podobne artykuły

REKLAMA