Logotyp serwisu lamode.info

Regulamin Newsletter'a

REGULAMIN NEWSLETTER’A

PORTALU LAMODE.INFO

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z newsletter’a udostępnionego przez LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail: it@lamode.info, tel.  602 693 555, w ramach portalu lamode.info

§ 1

Wydawcą newletter’a jest LAMODE Sp. z o.o.

§ 2

W ramach usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez LAMODE Sp. z o.o. w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego, odnosząca się do zamieszczonych w ramach portalu treści jak też informacji handlowych lub promocyjnych zawierających oferty handlowe i promocyjne LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jej partnerów i partnerów portalu lamode.info. Przez pojęcie partnera należy rozumieć wszystkie podmioty współpracujące z LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub korzystające z usług oferowanych w portalu lamode.info zwana dalej Newsletterem.

§ 3

1. Usługa subskrypcji Newslettera portalu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika portalu, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lamode.info zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, o której mowa w § 2 regulaminu, poprzez:

a)      aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

b)      zatwierdzenie regulaminu

2. Poprzez potwierdzenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych niniejszym regulaminem i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm). oraz że:

1)      Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-533) przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail it@lamode.info, tel.  602 693 555

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji

3)      ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych

4)      udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 4

Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika w terminie 7 dni od jej wysłania, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych.

§ 5

Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 6

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości lub poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, udostępnionych w ramach Newslettera są zastrzeżone na rzecz LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.

2. Bez zgody LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, zabronione jest w szczególności:

a)       utrwalenie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, poszczególnych utworów, w tym tekstów grafiki, dźwięków, zdjęć.

b)        rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie w całości lub w części utworów, w tym  dźwięków, materiałów tekstowych, graficznych,  zdjęć  przesłanych w ramach  Newslettera.

§ 8

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2012 r.

2. LAMODE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Portalu.

4. LAMODE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Newslettera, niezależnie od przyczyn ich powstania, jak również za cykliczność Newslettera, za jego treści, aktualność, wiarygodność, skutki decyzji podjętych wskutek zapoznania się z jego treścią.

5. W sprawach nieuregulowanych, w szczególności w zakresie reklamacji i odpowiedzialności za świadczone usługi zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez LAMODE Sp. z o.o. w ramach portalu www.lamode.info a w zakresie w nim nieuregulowanym przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

7. Konsumenta nie dotyczą postanowienia niniejszego regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Użytkownika sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub sprzecznie z interesami Użytkownika będącego konsumentem, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia § 8 ust. 2 oraz ust. 4.