lamode > COMMUNITY > KONKURSY > LASH UP - REGULAMIN KONKURSU
Lamode.info

LASH UP - REGULAMIN KONKURSU

LASH UP - REGULAMIN KONKURSU

Dodane przez Redakcja
31 Lipiec '16

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu „LASH UP - WYGRAJ ZABIEG MICROBLADINGU” zwanego dalej Konkursem jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428, kapitał zakładowy 1.778.800,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

 

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej portalu prowadzonego przez Organizatora pod adresem internetowym http://lamode.info, zwanego dalej Portalem w dniach od 31.10.2016 r. do 14.11.2016 r. (włącznie)

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie


1.  Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnej oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie jego rodziny, w szczególności małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

5. Uczestnik konkursu musi posiadać konto w medium społecznościowym Instagram.

 

6. Uczestnik konkursu zgadza się na wykonanie oraz wykorzystania zdjęć "przed" i "po" zabiegu w celach reklamowych na mediach społecznościowych ( Instagram, Facebook) marki Lash Up.

 

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 

 

1.  Aby wziąć udział w Konkursie „LASH UP - WYGRAJ ZABIEG MICROBLANDINGU” orgaznizowanym przez portal Lamode.info należy  pokazać, jakie trendy na jesienno-zimowy sezon inspirują Cię w codziennym lub wieczorowym makijażu.

 

2. Zgłoszenia konkursowe w formie zdjęcia swojego makijażu, moodboardu, kolażu, należy publikować na swoim profilu instagramowym  do dnia 14.11.2016r. do godziny 23:59.

 

3. Prace konkursowe należy oznaczyć profilem @lashup @lamodeinfo oraz hashtagami #konkurs #lashup.

 

4. Uczestnik zobowiązuje się do zmiany ustawień prywatności profilu na Instagramie, którego jest właścicielem,   na publiczny do momentu wyłonienia zwycięzcy tj. 17.11.2016

 

5. Laureata konkursu wyłoni LAMODE.INFO oraz LASH UP.

 

6. Przesyłając zgłoszenie konkursowe na adres, o którym mowa w ust. 2 i 3, uczestnik oświadcza, że:

 

1) posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi oraz że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

 

2) wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnianie przez Organizatora oraz markę Lash Up Odpowiedzi uczestnika w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia na łamach Portalu, na profilu Organizatora oraz marki Lash Up na Facebooku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/portallamode.info , https://www.facebook.com/salonlashup/?fref=ts  na profilu Organizatora  oraz marki Lash Up na Instagram.com pod adresem: https://instagram.com/lamodeinfo , https://www.instagram.com/lash_up/


3)  w ramach zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 2)  Organizator ma prawo do:

 

•     dokonywania swobodnych przeróbek technicznych Odpowiedzi, w szczególności wszelkich zmian związanych z edycją tekstu, w tym zmiany wielkości oraz rodzaju czcionki;

 

•       udostępniania Odpowiedzi w całości lub wybranej przez Organizatora części w dowolnym zestawieniu z innymi Utworami, w tym między innymi wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami nawiązującymi do konkursu zarówno z podaniem danych osobowych uczestnika, takich jak: imię, pierwsza litera nazwiska, oraz miejscowości, jak również bez wskazywania kto jest autorem udostępnianej Odpowiedzi,

 

4) wyraża zgodę na udostępnianie przez Organizatora Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej przez czas nieokreślony oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych;

 

1. Wraz z Odpowiedzią uczestnik zobowiązany jest do podania w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny.

 

2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik może fakultatywnie podać numer  telefonu kontaktowego.

 

3. Niepodanie danych, o których mowa w ust. 5 skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzcy.


1.  Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej w taki sposób, że nagrody zostaną przyznane przez Organizatora wyłącznie spośród uczestników spełniających warunki wymienione w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu.

 

2.  Do dnia 17.11.2016 r. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą wybranym przez Organizatora i markę Lash Up.

 

 

§ 5 Nagrody.

 

1. Nagrodą w Konkursie jest ZABIEG MICROBLADINGU o wartości 950 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

 

2. Na nagrodę składa się : konsultacja przed zabiegiem, zabieg microbladingu, korekta po 30 dniach, krem do pielęgnacji brwi po zabiegu.

 

3. Podatek od nagrody zostanie rozliczony przez organizatora konkursu.

 

4. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.

 

5. Nagroda do wykorzystania przez 90 dni od dnia poinformowania Zwycięzcy.

 

6. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

 

7. Prawo do nagrody wygasa, gdy: 

 

1) po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu okaże się, że zwycięzca nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu, 

 

2) zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 90 dni od umożliwienia uczestnikowi odbioru przyznanej nagrody;   

 

3) W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy Konkursu, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

 

§ 6 Odpowiedzialność.


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, w tym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z w/w przyczyn,

 

2) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

 

3) Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek podania przez Uczestnika fałszywych danych osobowych, jak również wskutek wykorzystania przez Uczestnika, a w następstwie tego przez Organizatora utworu, do którego prawa autorskie posiada osoba trzecia. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.


Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LAMODE Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 63/10, 00-533 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000469434, NIP: 7010388423, REGON: 146737428,

 

2) dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, opublikowania informacji o zwycięzcy w sposób wskazany w § 4 ust. 2  Regulaminu,  opublikowania nagrodzonej Odpowiedzi wraz z podaniem imienia pierwszej litery nazwiska  jej autora oraz miejscowości, z której autor pochodzi, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;

 

3) odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy Portalu oraz podmiot, któremu Administrator danych zleci dostarczenie nagrody (Poczta Polska lub firma kurierska),

 

4) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

 

5) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

 

6) udostępnienie jego danych jest dobrowolne.  

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.


1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone lamode.info 2010 ©
WYKONANIE:
Przeagencja